Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

komentář / comment

AKUTNÍ PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ BEZ CIGARET - JE TO MOŽNÉ?


Před úplným zákazem kouření na uzavřeném psychiatrickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze, plánovaným od 27. 8. 2018, se v ÚVN v polovině srpna konal seminář zaměřený na teoretické i praktické otázky zaměřené na toto téma.

Prvním řečníkem byl doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., který se ve svém stručném a výstižném příspěvku zaměřil na mýty o kouření a duševních poruchách, které je potřeba zbořit. Postupně vyvracel zažité představy o tom, že kouření je pro pacienty s psychickými poruchami v některých ohledech prospěšné, což dokládal rozsáhlými zahraničními studiemi a metaanalýzami z posledních let (v ČR jich je bohužel na toto téma minimum). Z nich vyplývá, že kouření nezlepšuje, ale naopak zhoršuje příznaky depresivní a úzkostné poruchy, nezlepšuje paměť, zpomaluje dozrávání neuronů, a samozřejmě zhoršuje somatický stav i sociální obtíže pacientů s psychickými poruchami. Doloženou skutečností je pouze to, že kouření snižuje některé nežádoucí účinky antipsychotik U kuřáků je totiž urychlen metabolismus některých látek (např. klozapinu, olanzapinu, ale také warfarinu a mnoha jiných). To ale znamená, že jsou u nich nižší i účinky žádoucí a je potřeba vyšší dávkování, které se po zanechání kouření musí většinou snížit.1

Ve druhém příspěvku jsem se pokusila shrnout zkušenosti ze světa se zavedením zcela nekuřáckých psychiatrických zařízení. Ve Velké Británii platí úplný zákaz kouření i v psychiatrických částech nemocnic od poloviny roku 2008.2 V Austrálii byl zaváděn v různých státech postupně, poslední výjimka byla zrušena roku 2015.3 Zákonná úprava v USA není stejná ve všech státech, platí jen doporučení hlavního lékaře USA. V roce 2005 bylo zcela nekuřáckých 20 % státních psychiatrických zařízení, v roce už 2011 to bylo 79 %.4 Oficiální postoj největší organizace v USA sdružující pacienty s  psychickými poruchami se změnil roku 2009. Ve Francii platí zákaz kouření na veřejných místech i v nemocnicích (bez výjimky pro psychiatrie) od 1. 2. 2007.5

Žhavá diskuse na toto téma v odborných i laických mediích probíhala v těchto státech především v letech 2002-2007. Od té doby je prospěšnost tohoto opatření všeobecně přijímána a postupně je zaváděno v dalších státech. Shrneme-li argumenty obou stran, pro zákaz kouření v psychiatrických zařízeních (v souladu s odděleními somatickými) hovoří mnoho faktů:

Možná negativa jsou:

V mnoha článcích se považuje za skandální, že tak zásadní zdravotní a sociální problém nebyl řešen již dříve. Vždyť pacienti s těžkými psychickými poruchami se v průměru dožívají věku nižšího až o 25 let a minimálně polovina tohoto rozdílu je dána právě kouřením tabákových výrobků.6,7 Ačkoliv přechod na zcela nekuřácký režim byl i v zahraničí provázen mnoha obavami, v praxi bylo obtíží mnohem méně, než bylo očekáváno. Některé výzkumy dokonce uvádějí nikoliv zvýšení, ale naopak pokles agresivity pacientů oproti situaci, kdy kouření je pacientům umožněno, ale pouze v omezené míře.8 V další části přednášky jsem se snažila přiblížit konkrétní zkušenosti se zaváděním "nekuřácké psychiatrie" v  některých nemocnicích, např. v právě zmíněné Veteran Clinic Palo Alto, dále Mayo Clinic v Rochesteru či Salus Klinik Lindow.

Možnosti léčby závislosti na tabáku nebyly obsahem přednášky, je možné je nalézt v nepřeberném množství publikací, doporučený postup pro pacienty s  psychickými poruchami v ČR lze nalézt v Doporučených postupech psychiatrické péče III.9 Na základě dostupných zkušeností a literatury1,8,10 lze shrnout doporučený postup pro zavádění nekuřáckých programů do několika bodů:

V poslední části semináře probíhala živá diskuse zaměstnanců oddělení pod vedením Mgr. Tomáše Petra, vrchní sestry psychiatrického oddělení, a Mgr. Kateřiny Mladé, adiktoložky ÚVN. Před zahájením programu je třeba vyřešit mnoho praktických otázek týkajících se implementace do chodu konkrétního oddělení, např. kdo je zodpovědný za ordinaci a vydávání substituční terapie, za vedení krátké i intenzivní psychosociální intervence k odvykání kouření, za způsob vedení dokumentace, odebírání cigaret pacientům, zařazení informací o  zákazu kouření do informovaných souhlasů a nemocničního řádu apod. Na závěr semináře jsme všichni vyjádřili přání, aby šestiměsíční pilotní projekt proběhl úspěšně a mohl se poté rozšířit do dalších institucí v ČR.

Podpořeno grantem: PROGRES Q25/LF1, projekt MŠMT ČR, RUK.

MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D. Centrum pro závislé na tabáku, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

LITERATURA


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(5): 223 -224

Zpět