Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 13. června 2018


1. Doc. Anders prošel zápis z minulého jednání výboru PS. Konstatoval, že pokračuje jednání o smlouvě ohledně pronájmu prostor pro sekretariát PS ve VFN Praha. Byl podán návrh na společný výkon neuropsychiatrické konzultace a bude se projednávat na MZ. Také dále probíhají jednání odborných skupin na MZ ohledně reformy psychiatrické péče. Ing. Mrázek z VZP připravil materiály ohledně finančních nákladů na provoz CDZ při plánovaném personálním obsazení. Text na podporu stanoviska Asociace sester odeslal Mgr. Petrovi.

2. Dr. S. Papežová informovala výbor, že pokračuje sběr údajů o činnosti psychiatrických nemocnic (PN). Všichni ředitelé PN dostali z MZ uloženo, aby se podíleli na zřízení CDZ ve svém regionu ve spolupráci s místní organizací sociální pomoci duševně nemocným.

Dále informovala o výsledcích dotazníku dostupnosti psychiatrické péče v  psychiatrických ambulancích (PA). Předběžné výsledky ukázaly, že 1/2 PA má objednací dobu delší než 2 měsíce nebo vůbec nepřijímá nové pacienty, do 2 týdnů je schopno přijmout pacienta do péče 15 % PA. Akutního vyšetření pacienta do 24 hod. není schopno 2/3 PA.

3. Doc. Anders informoval výbor PS, že na sjezd PS v Mikulově je přihlášeno přibližně 800 účastníků. Vzhledem k pravidlům GDPR byl zrušen veřejně dostupný seznam členů PS na webu PS, bude vytvořen znovu po získání souhlasu členů PS. Problematiku nepravdivých zpráv o psychiatrii v mediích řešil na MZ, měl by zde být vytvořen tým komunikující s veřejností ohledně zpráv z psychiatrie. V  pořadu "Sama doma" se uskutečnilo pět rozhovorů s odborníky z různých oblastí psychiatrie. Novinářskou cenu PS vyhrál J. Janíček za cyklus videopořadů "Život za zdí".

4. Výbor PS probral přípravy na 17. česko-slovenský psychiatrický sjezd, který se uskuteční od 24. do 26. října 2019 v Brně, dosud není vybrána pořadatelská agentura ani místo konání.

5. Výbor PS schválil návrh doc. Anderse, aby se 15. května 2019 po skončení programu vědecké schůze PS konala na zahradě PK Praha zahradní slavnost u příležitosti 100. výročí vzniku Společnosti pro výzkum duše a nervstva, ze které později vznikla jak Psychiatrická, tak Neurologická společnost ČLS JEP. Neurologická společnost a  Adiktologická společnost budou pozvány k účasti na organizaci této pamětní slavnosti.

V roce 2019 bude také 150. výročí narození prof. A. Heverocha, PS při té příležitosti zadá renovaci jeho hrobky a bude hradit náklady na její údržbu. Návrh na vytvoření busty prof. Heverocha výbor zatím zamítl s tím, že není jasné, kde by byla umístěna.

6. V souvislosti s pořadem ČT "Obchod se zdravím" výbor PS konstatoval, že informace, kterou na stránkách institutu AKTIP uvádí jeho vedoucí MUDr. J. Klímová, že je členkou PS ČLS JEP, je nepravdivá, protože MUDr. Klímová pro neplacení členských příspěvků byla z PS vyloučena již v roce 2003. Pověřil dr. Možného, aby dr. Klímové napsal dopis, ve kterém ji vyzve, aby tuto nepravdivou informaci neprodleně odstranila a nikde neuváděla.

7. Výbor PS projednal dopis, který na MZ zaslali představitelé Asociace klinických psychologů (AKP) a ve kterém vyjadřují nesouhlas s tím, aby členem multidisciplinárního týmu v Ambulanci s rozšířenou péčí byl klinický psycholog. Výbor PS se shodl, že s argumentací uváděnou v dopise nesouhlasí a  na účasti klinického psychologa v ARP trvá. Pověřil dr. Rektora a doc. Anderse, aby napsali na MZ dopis, ve kterém vysvětlí stanovisko PS a vyjádří námitky vůči stanovisku AKP.

8. Prof. H. Papežová a prof. Mohr informovali výbor PS o problémech ve fungování akreditační komise MZ, která se dosud nesešla, protože sekretářka MZ není schopna najít termín, ve kterém by se komise mohla sejít. Výbor PS pověřil prof. H. Papežovou a prof. Mohra, aby své připomínky k fungování Akreditační komise poslali písemně doc. Andersovi, a ten je projedná na MZ.

9. Doc. Anders informoval výbor PS o jednání s vedoucí oddělení revize MUDr. Švejdovou, která navrhla, aby byla uzavřena rámcová dohoda ohledně předepisování léků v oblasti psychiatrie u diagnóz, které nejsou uvedeny v SPC a u nichž se přitom psychiatrické léky předepisují. Výbor PS vyslovil takové dohodě svou podporu a pověřil doc. Anderse, aby vypracoval návrh preskripční dohody s VZP a poslal ji členům výboru PS k případným připomínkám.

10. Doc. Anders požádal výbor PS o souhlas se jmenováním nového zástupce PS pro lékovou politiku, který by po něm převzal problematiku jednání se SÚKL ohledně indikací léčiv, uvádění nových léčiv na trh a další. Navrhl na toto místo MUDr. Juraje Okajiho z PN Praha-Bohnice. Výbor PS tento návrh schválil s  podmínkou, že se MUDr. Okaji co nejdříve stane členem PS ČLS JEP.

11. Dr. S. Papežová informovala výbor PS o výsledcích kontroly hospodaření PS a ČPS v roce 2017, které bude prezentovat na valném shromáždění členů PS na sjezdu v Mikulově. Hospodaření PS bylo ve ztrátě 192 tisíc Kč, největší náklady byly na vydávání časopisu Česká a slovenská psychiatrie. Hospodaření ČPS bylo ziskové o 509 tisíc Kč. Výbor PS zprávu o hospodaření za rok 2017 schválil a revizní komise PS k němu nevznesla připomínky.

12. Dr. Rektor informoval výbor PS o časovém harmonogramu voleb do výboru a  revizní komise PS, které proběhnou v březnu a dubnu 2019. Začátek voleb bude vyhlášen na jednání výboru PS 5. 9. 2018 a budou osloveni předsedové všech sekcí PS, s žádostí o členství ve volební komisi, jejíž složení výbor PS schválí so 19. 10. 2018. Oficiální vyhlášení voleb bude 16. 11. 2018. Poté bude probíhat registrace kandidátů do 31. 12. 2018. Do 30. 1. 2019 bude získán souhlas všech kandidátů a budou rozeslána přístupová hesla na neveřejné volební stránky PS, kde budou zveřejněna jména kandidátů a kde budou moci kandidáti uveřejnit svůj profil a volební program. Do 15. 3. 2019 budou rozeslána volební přístupová hesla do systému elektronických voleb a budou rozeslány volební lístky v rámci voleb korespondenčních. Volby budou probíhat do 15. 4. 2019 - elektronicky a korespondenčně. Elektronické hlasování bude probíhat do 14. 4. do 24 hod. a poštou budou platné hlasy doručené do 15. 4. 2019. Výsledky voleb budou vyhlášeny nejpozději do 25. 4. 2019. Nově zvolený výbor PS a revizní komise PS se poprvé sejdou 15. 5. 2019.

13. Sekretářka PS paní Knesplová informovala výbor o výsledcích voleb do čtyř sekcí PS. Do výboru Sekce gerontopsychiatrické byli zvoleni dr. Zvěřová (předsedkyně), dr. Franková a dr. Jirák, do výboru sekce psychologické byli zvoleni doc. Ptáček (předseda), Mgr. Švandová, doc. Žukov, do výboru Sekce poruch příjmu potravy byli zvoleni prof. Papežová (předsedkyně), dr. Krch, dr. Holanová, dr. Uhlíková a doc. Stárková a do výboru Sekce sociální psychiatrie byli zvoleni dr. Pěč, dr. Winkler, dr. Suchomel, dr. Dragomirecká, dr. Fojtová, dr. Rektor a dr. Hejzlar, předseda ještě nebyl zvolen.

14. Doc. Ptáček požádal výbor PS o souhlas se změnou názvu Sekce psychologické na Sekci klinických a lékařských psychologů. Výbor PS se změnou názvu vyslovil souhlas.

15. Dr. Uhlíková, předsedkyně sekce dětské a dorostové psychiatrie (DDP), informovala výbor PS, že Dr. Goetz v rámci své aktivity v souvislosti s  organizací konference IACAPAP v červenci 2018 v Praze zařizuje bez vědomí a  souhlasu výboru DDP i semináře a činnosti, které pak musí smlouvami a jednáním zaštiťovat PS. Výbor PS vyjádřil ocenění přínosu dr. Goetze k organizaci kongresu IACAPAP, ale shodl se na tom, že v budoucnu si musí všechny své aktivity nechat schválit výborem sekce DPP, případně výborem PS.

16. Výbor PS schválil členství v PS těchto členů: Mgr. K. Janasová, PK Brno; MUDr. D. Blažek, PN Praha-Bohnice, MUDr. V. Nesnídal, PK Olomouc; MUDr. O. Markovič, PA Hostivice Praha; MUDr. M. Pávová, PA Praha.

17. Vědecké schůzi PS ČLS JEP 5. 9. 2018 bude předsedat prof. MUDr. Papežová Hana, CSc.

Příští schůze výboru PS se bude konat 5. 9. 2018 ve 12 hod. v knihovně PK, Ke Karlovu 11, Praha 2. Omlouvají se prof. Praško a dr. Možný, budou v zahraničí.

Zapsali dr. Možný a paní Knesplová.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(4): 179 -180

Zpět