Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 7. února 2018


1. Jednání výboru vedl místopředseda PS ČLS JEP prof. Mohr, protože předseda doc. Anders se omluvil.

2. Dr. Goetz seznámil výbor PS s průběhem příprav světového kongresu dětské a  dorostové psychiatrie IACAPAP, který se bude konat v Praze od 23. do 27. 7. 2018. Ve spolupráci s agenturou C-IN propagovali kongres na mnoha mezinárodních kongresech a v odborných časopisech. Získali příspěvky od mnoha sponzorů, příspěvek od Ministerstva zdravotnictví i Ministerstva práce a  sociálních věcí. Členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP budou mít snížený účastnický poplatek. V souvislosti s kongresem proběhl v září 2017 pětidenní vědecký seminář, kterého se zúčastnilo 21 mladých vědců ze 17 zemí. Přišlo více než 1300 nabídek příspěvků do programu, který bude sestaven do konce dubna 2018. V rámci kongresu proběhne 13 předkongresových kurzů na různá témata z dětské psychiatrie. Dále se uskuteční dva předkongresové kurzy pro veřejnost, jeden o o autismu, druhý o komplexní preventivní péči o rizikové rodiny.

Dr. Goetz byl nominován na funkci viceprezidenta IACAPAP. Výbor PS tuto nominaci jednohlasně podpořil a zašle výboru IACAPAP dopis podporující nominaci dr. Goetze.

3. Prof. Mohr prošel jednotlivé body zápisu z jednání v lednu 2018 a  konstatoval, že členové výboru PS zadané úkoly splnili.

4. Dr. S. Papežová informovala výbor PS, že mezi Ministerstvem zdravotnictví a  VZP byla podepsána prováděcí dohoda reformy psychiatrické péče (RPP), navazující na memorandum z roku 2016, ohledně udržitelného financování reformy psychiatrické péče. MZ se ve smlouvě zavázalo řídit síť zařízení psychiatrické péče a VZP se zavázala, že zajistí financování nově vzniklých služeb psychiatrické péče.

Na základě požadavku dr. Hollého se součástí prováděcí dohody stalo také téma financování akutní lůžkové psychiatrické péče a vznikla pracovní skupina, která bude řešit jak financování CDZ a jejich personální obsazení, tak i  otázku financování akutní lůžkové psychiatrické péče. Za VZP je členem skupiny Ing. Mrázek, ředitel odboru úhrad zdravotní péče ústředí VZP, který se stal také členem Výkonného výboru RPP na MZ.

5. Dr. Hollý informoval výbor PS o dalším průběhu Reformy psychiatrické péče. Vedení MZ považuje RPP za jednu z důležitých agend. Obměnil se Výkonný výbor PRR, gestorkou projektu Deinstitucionalizace se stala dr. Protopopová, gestorkou projektu Transformace psychiatrických nemocnic se stala dr. S. Papežová. Gestorkou projektu Tvorba sítě se stala dr. Krbcová Mašínová, která ve spolupráci s krajskými koordinátory již začala mapovat současnou síť sociálních a zdravotních služeb pro duševně nemocné v jednotlivých krajích. Není obsazena pozice gestora projektu Nové služby a gestora projektu Kvalita péče.

Pracovníci projektů RPP se stanou zaměstnanci MZ, takže je bude možné lépe řídit a kontrolovat. V pilotním projektu Ambulance s rozšířenou péčí (ARP), kterých má být vytvořeno pět, trvá neshoda s Asociací klinických psychologů (AKP), která odmítá, aby byl klinický psycholog obligatorní součástí multidisciplinárního týmu, ale trvá na tom, že to musí být nezávislý odborník. AKP rozeslala svým členům výzvu, že s projektem ARP nesouhlasí a aby kliničtí psychologové na tomto projektu nespolupracovali. Přitom v projektu jde o  vyzkoušení tohoto typu poskytování služeb, nikoli o to, že by se měnily Standardy ambulantní psychiatrické péče. Vedoucím ARP nemusí být psychiatr, může to být i psycholog nebo ekonom.

6. Výbor PS se shodl na tom, že projekt vzniku multidisciplinárních týmů v  péči o duševně nemocné podporuje, včetně účasti psychologa v tomto týmu. Dále se shodl na tom, že v budoucnu bude úzce spolupracovat s ÚZIS při získávání údajů o zdravotnických zařízeních, poskytujících péči psychicky nemocným, a  pověřil předsedu PS doc. Anderse, aby se sešel s předsedou ÚZIS dr. Duškem a  dohodl pravidla vzájemné spolupráce.

7. Na základě žádosti MZ se výbor PS rozhodl nominovat jako svého zástupce do mezioborové platformy pro problematiku koordinace péče o dlouhodobě nemocné s  demencí a jinými onemocněními ve stáří prim. V. Frankovou, pokud s tím bude souhlasit.

8. Výbor PS nominoval do komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů jako svého zástupce prof. Rabocha, pokud s tím bude souhlasit.

Prof. Mohr písemně požádá prim. Frankovou a prof. Rabocha o souhlas s účastí ve výše uvedených komisích.

9. Výbor PS schválil protestní dopis, který jménem PS na základě výzvy Evropské psychiatrické asociace (EPA) napsali předseda PS doc. Anders a  místopředseda PS prof Mohr, ohledně zatčení vedoucích představitelů Turecké lékařské asociace a požadující jejich propuštění.

10. Výbor PS nominoval prof. Mohra jako svého reprezentanta na kongres EPA v  březnu 2018 v Nice ve Francii.

11. Výbor PS diskutoval přípravu XII. sjezdu PS ČLS JEP v Mikulově od 13. do 16. 6. 2018. Valná hromada PS se bude konat ve čtvrtek 14. 6. odpoledne, zazní zde zpráva o činnosti PS, o hospodaření PS, zpráva revizní a kontrolní komise a zpráva o volbách do výboru PS, které se uskuteční na jaře 2019. Každá sekce PS by měla podat krátkou zprávu o vlastní činnosti, sekretářka PS paní Knesplová proto napíše žádost o krátké vystoupení všem předsedům sekcí PS.

V rámci sjezdu by se měla uskutečnit dvě sympozia o dosavadním uskutečňování reformy psychiatrické péče. Jedno by se mělo zabývat aktuálními kroky implementace reformy, včetně způsobu financování psychiatrické péče, druhé by mělo přinést informace o dosavadním praktickém uplatňování RPP v jednotlivých nově vzniklých Centrech duševního zdraví.

12. Prof H. Papežová a dr. Hollý vystoupí jako zástupci PS na konferenci tělovýchovného lékařství v listopadu 2018 s příspěvky na téma poruch příjmu potravy a význam tělesné aktivity pro duševní zdraví.

13. Výbor PS vyjádřil podporu snaze prof Papežové o prosazení povinných týdenních kurzů jak psychoterapie, tak farmakoterapie do programu postgraduálního vzdělávání psychiatrů.

14. Prof. H. Papežová informovala výbor PS o vyhlášení Novinářské ceny PS, je uveřejněna na stránkách PS.

15. Dr. Hollý informoval výbor PS o žádosti MZ, aby byl vytvořen standard předávání potenciálně nebezpečných jedinců policií ČR na psychiatrii, aby lékaři věděli, jak se dotyčný jedinec před hospitalizací choval. Při práci na tomto standardu narazili na řadu dalších problémů v oblasti spolupráce lékařského zařízení s policií, např. ohledně žádosti policie, aby byla informována o tom, že má být pacient propuštěn, aniž s tím pacient souhlasí, nebo ohledně postupu, když se pacient dostaví k hospitalizaci a má u sebe střelnou zbraň či nelegální drogy. Podle stanoviska právního oddělení ČLK má být přijetí odloženo, dokud si pacient zbraň sám nezajistí; nebo mu musí být zbraň odebrána a uložena na bezpečném místě až do doby jeho propuštění. Drogy mají být pacientovi také odebrány a zařízení má požádat policii o jejich převzetí. Pokud policie drogy nepřevezme, je povinností zařízení pacientovi drogy při propuštění vrátit. Stanovisko právního oddělení ČLK pošle členům výboru PS.

16. Výbor PS schválil přijetí nových členů PS: MUDr. N. Mandíková, FN Plzeň; Mgr. L. Švandová, PK 1. LF Praha; M. Vnukova, MSc, PK 1. LF Praha; MUDr. R. Štěpánková, PN Horní Beřkovice; MUDr. R Kňažeková, Praha; MUDr. M. Soukupová, PK FN Plzeň; MUDr. M. Dokoupilová, PK FN Brno; MUDr. J. Kubánková, PA Lomnice nad Popelkou; Mgr. L. Křáková, klinika hematoonkologie FN Ostrava.

17. Vědeckou schůzi PS ČLS JEP 7. 3. 2018 bude řídit dr. Možný. Příští schůze výboru PS se koná 7. března 2018 od 12 hod. v knihovně PK FN Praha.

Zapsal MUDr. Možný


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(2): 78 -79

Zpět