Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

recenze

PORUCHY SEXUÁLNÍ PREFERENCE


Weiss P.

Praha: Galén 2017, 440 s.

Na letošních, již třicátých Bohnických sexuologických dnech byla vyhlášena tradiční Cena Josefa Hynieho, udělovaná Sexuologickou společností ČLS tradičně za nejvýznamnější práci se sexuologickou tematikou, publikovanou v uplynulém roce. Výbor Sexuologické společnosti tentokrát cenu udělil monografii prof. PhDr. Petra Weisse, Ph.D., DSc, "Poruchy sexuální preference", kterou v  loňském roce vydalo nakladatelství Galén.

Rok 2017 byl v oblasti sexuologické poměrně plodným. Výbor dostal nominační návrhy na celou řadu odborných sdělení v tuzemských i zahraničních časopisech. Rozhodnutí udělit tuto cenu zmíněné monografii bylo jednomyslné.

Oblast sexuální delikvence a sexuálních deviací je významnou součástí vědeckých a pedagogických zájmů profesora Weisse. Od předchozí publikace na toto téma, kterou autor vydal, uběhlo již neuvěřitelných 15 let. V loňském roce vydaná kniha přináší cenný, velmi rozsáhlý, a zasvěcený přehled této problematiky. Autor je jeden z mála našich odborníků, kteří mají soustavný rozhled po vývoji názorů a praxe v oblasti poruch sexuální preference nejen v  tuzemsku, ale také v zahraničí. Cenný je v publikaci zejména rozbor problémů s  definicí normální lidské sexuality a problémy kolem diagnostiky sexuálních deviací (parafilií). Ve shodě s většinou odborníků autor konstatuje, že vývoj v této oblasti není dokončený. Zejména kulturně podmíněná normativní kritéria se mění někdy hodně překvapivě. Stručně je popsána klasifikace poruch sexuální preference podle DSM-V. Monografie přináší podrobný přehled jednotlivých deviací. Cenné jsou četné kazuistiky, které prezentují typické fenomenologické charakteristiky, zejména pachatelů, kteří, motivováni parafilními tendencemi, spáchali sexuální delikty. Obsáhlá kapitola je věnovaná fenoménu incestu, který, jak autor správně konstatuje, bývá jen zřídka motivován parafilií pachatele. Častější jsou ovšem pedofilní erotické zájmy u pachatelů incestu na nevlastních dětech.

Přehled současných představ o etiologii poruch sexuální preference ukazuje jejich tematickou šíři i dynamický vývoj. Žádnou z nabízených etiologických koncepcí není možné považovat za definitivně potvrzenou a doloženou fakty. Kromě etiologických teorií existuje celá řada úvah o možném vlivu genetických a neurofyziologických faktorů. Jistě zajímavým podnětem k přemýšlení jsou také různé spekulativní koncepce struktury a dynamiky složek motivačního sexuálního stavu, jejichž neuspořádanost, nebo defekty mohou být jedním z faktorů deviantního vývoje. Oblast antropologie a sociologie sexuality je v posledních desetiletích velice produktivní a přináší celou řadu podnětů, zejména pak snahy o vysvětlení výrazných kulturních a společenských hodnotových změn. Obsáhlá kapitola shrnuje problematiku psychofyziologických vyšetřovacích metod. Čtenář zde získá přehled o stavu věcí v této oblasti, včetně nezbytnosti opatrného přístupu k interpretacím, zejména u  falopletyzmografických nálezů. Tato vyšetřovací metodika není zatím nikde ve světě spolehlivě standardizovaná. Nicméně shodujeme se v tom, že v mnoha případech může být velmi přínosná pro diagnostické závěry u deviantů, zejména pak u deviací v objektu. Psychoterapeutické metody jsou popsány pečlivě a  podrobně, protože psychoterapie je samozřejmou prioritou v péči o delikventní i nedelikventní parafilní jedince. Biologické terapie jsou popsány stručně, autor se však nevyhnul ani problematické otázce terapeutických kastrací, které u nás stále zůstávají poslední léčebnou možností u jinak neovlivnitelných sexuálních deviací. Pro naše odborníky je jistě také poučné vypočítání všech šestnácti bodů, které definují minimální terapeutický standard podle mezinárodního sdružení IATSO (International Association for Treatment of Sexual Offenders).

Pro odbornou lékařskou i nelékařskou veřejnost, která se zabývá lidskou sexualitou, je tato monografie cenným a přehledným zdrojem informací o stavu věcí a jejich možných vývojových trendech.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK Praha 2


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(2): 83

Zpět