Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 7. prosince 2016


1. Výbor PS schválil zápis z listopadového jednání.

2. Předseda PS doc. Anders informoval výbor PS, že se společně s dr. Hollým zúčastnil jednání Řídící skupiny pro reformu psychiatrické péče (RPP) na Ministerstvu zdravotnictví (MZ). Uskutečňování RPP pod vedením ing. Matějkové z MZ přechází pod přímé řízení ministra. Dr. Hollý při jednání upozornil, že schvalování projektů RPP nelze odložit, a byl ubezpečen, že čerpání finančních prostředků na vytvoření první vlny Center duševního zdraví již bylo schváleno.

3. Výbor PS schválil návrh dr. Rektora, aby byla vypracována úprava Stanov ČPS z.s., ve kterých bude zvýšen počet členů potřebných k přijetí závazných rozhodnutí a změněn počet členů výboru ČPS z.s. V květnu 2017 bude svoláno shromáždění členů ČPS, na kterém bude změna Stanov ČPS z.s. projednána a  schválena.

4. Výbor PS schválil zprávu dr. Rektora o konečném vyúčtování psychiatrického sjezdu ve Špindlerově Mlýně v červnu 2016, podle kterého je zisk před zdaněním 600 tisíc Kč.

5. Výbor PS schválil návrh předsedy PS doc. Anderse na ukončení smlouvy o  poskytování služeb asociačního managementu se společností Guarant s.r.o.

V roce 2017 bude asociační management pro Psychiatrickou společnost ČLS JEP zajišťovat sekretářka paní Knesplová, která v případě potřeby uzavře smlouvu na zvládání konkrétních činností s externí agenturou, například v oblasti účetnictví. Výbor PS předpokládá, že tato změna povede k finančním úsporám, ale po roce porovná náklady na nový systém poskytování asociačního managementu s tím předcházejícím a podle toho bude pak dále postupovat.

6. Dr. Vaněk informoval výbor PS o jednání na Ministerstvu dopravy ohledně novely silničního zákona, na kterém spolu s dr. Popovem, předsedou Společnosti pro návykové nemoci, upozornili, že pokud by byl přijat návrh, aby se každý řidič, který bude přistižen pod vlivem alkoholu, podrobil psychiatrickému vyšetření a dostal potvrzení, že není na alkoholu závislý, pak není v silách ambulantních psychiatrů takovéto množství vyšetření (kolem 20 tisíc ročně) provést a také nelze na základě jednoho ambulantního vyšetření určit, zda je někdo na alkoholu závislý nebo není. S představiteli Ministerstva dopravy se proto dohodli, že případné psychiatrické vyšetření by se týkalo pouze řidičů pod vlivem jiných návykových látek, jejichž počet je mnohem nižší, a jen tehdy, pokud existuje objektivní metoda, jak stanovit, zda je dotyčná osoba konzumentem nelegálních drog, např. na základě vyšetření moči či vlasů.

7. Doc. Anders informoval výbor PS, že úvodník do květnového čísla časopisu Česká a slovenská psychiatrie napíše prof. Čéšková.

8. MUDr. Goetz podrobně informoval výbor PS o pokračujících přípravách na uspořádání světového kongresu dětské a dorostové psychiatrie IACAPP v červenci 2018 v Praze. Je již vytvořena organizační struktura kongresu, vytvořen předběžný rozpočet a probíhá propagace kongresu na mnoha odborných konferencích v Kanadě, USA i v Evropě. Panel vyzvaných řečníků je již téměř kompletní.

Součástí programu kongresu budou i dva týdenní odborné semináře v ČR, jeden proběhne během kongresu v Praze a jeden v září 2017 v Lázních Svatá Kateřina u  Pelhřimova.

Pokračuje jednání se sponzory, kromě farmaceutických firem nabízejí spolupráci i neziskovým organizacím, které pečují o děti v ČR.

Výbor PS velmi ocenil práci dr. Goetze při přípravě kongresu a vyjádřil mu svou plnou podporu.

9. Dr. Tuček informoval výbor PS o konferenci ohledně hrazení zdravotní péče systémem DRG V roce 2017 by měly být k dispozici první výsledky z většiny somatických oborů. Stále není rozhodnuto, zda budou z tohoto systému vyjmuty obory psychiatrie a rehabilitace. Ředitel ÚZIS dr. Dušek je tomuto řešení nakloněn, spolupracuje na tom s prof. Kašpárkem z PK Brno. Nová verze DRG by měla být spuštěna od začátku roku 2018.

10. Výbor PS projednal a schválil záštitu prof. Mohra a doc. Masopusta nad obsahem edukačních seminářů Dimenze F o schizofrenii a depresi pro praktické lékaře, organizovaných firmou Lundbeck.

11. Výbor PS vyslechl zprávy o proběhlých volbách do sekce dětské a dorostové psychiatrie a probíhajících volbách do sekce psychiatrické sexuologie a  konstatoval, že volby proběhly bez problémů a současná pravidla PS v této oblasti jsou vyhovující.

Výbor PS přitom pověřil sekretářku PS paní Knesplovou, aby požádala předsedu sekce soudní psychiatrie doc. Hynka o poskytnutí seznamu členů této sekce a  aby byla ve Zpravodaji PS uveřejněna informace o tom, že v roce 2017 proběhnou volby výboru této sekce a že se do ní mohou zájemci přihlásit.

12. Výbor PS se usnesl, že se bude podílet na organizaci a programu Světového dne duševního zdraví WHO 7. 4. 2017 a jako svého zástupce pro spolupráci s WHO ČR nominoval prof. Rabocha.

13. Dr. Vaněk informoval Výbor PS o přetrvávajících problémech s preskripcí olanzapinu a quetiapinu v psychiatrických ambulancích, stále u nich trvají preskripční omezení, která ovšem lékaři lůžkových psychiatrických zařízení nerespektují. Dále upozornil, že na trhu léků chybí Antabus a Afluditen depot injekce a je nedostatek Prothazinu.

Výbor PS pověřil Doc. Anderse, aby urgoval na SÚKL přehodnocení preskripčních omezení olanzapinu a quetiapinu.

14. Výbor PS schválil uhrazení cestovních výdajů pro předsedu doc. Anderse za jeho účast na konferenci sociální psychiatrie v Táboře a konferenci o vlivu směnného provozu na zdraví ve Svitavách.

15. Dr. Možný informoval výbor PS, že Kancelář veřejného ochránce práv (KVOS) nevybrala do komise pro kontrolu lůžkových psychiatrických zařízení ani jednoho z pracovníků psychiatrických nemocnic a léčeben, kteří se přihlásili do výběrového řízení o účast v této komisi.

Výbor PS pověřil dr. Možného, aby požádal KVOS o sdělení jmen psychiatrů, kteří byli do této komise vybráni.

16. Dr. Herman seznámil výbor PS s výsledky ankety, která proběhla v rámci Konference ambulantních psychiatrů 14.-16. 11. 2016 v Olomouci a ze které vyplynulo, že 80 % ambulantních psychiatrů poskytuje z důvodů aktuálního nastavení zdravotního systému pouze farmakoterapii, ačkoliv by většina z nich ráda poskytovala více psychoterapie. Část ambulantních psychiatrů uvedla, že pro jejich pacienty je psychoterapie zcela nedostupná. Čekací doba na první vyšetření v psychiatrické ambulanci je nejčastěji 2 měsíce, na psychoterapii i  více než 3 měsíce.

Výbor PS se shodl, že by bylo vhodné tyto výsledky ověřit širším hlasováním, například přes internet. Otázky vytvoří výbor sekce ambulantní péče PS, jejich umístění na internet zařídí paní Knesplová.

17. Výbor PS přijal jako nové členy PS MUDr. Jaromíra Klimenta z Kyjova a Mgr. Terezu Štěpánkovou z Prahy.

18. Příští schůze výboru PS se bude konat 11. ledna 2017 od 12 hodin v Praze.

19. Příští odborné schůzi PS dne 1. 2. 2017 bude předsedat dr. Hollý.

Zapsali paní Knesplová a MUDr. Možný.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2017;113(1): 36 -37

Zpět