Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 11. ledna 2017


1. Přehled informací k probíhající reformě psychiatrické otevřel doc. Anders, který informoval o schůzce se zástupcem VZP, při které došlo ke shodě na další vzájemné spolupráci. Prvním krokem bude vypracování návrhu sítě psychiatrické péče a její varianty vývoje. Podobným závěrem byla ukončena schůzka na MZ ČR. Z obou institucí byly přislíbeny podklady a další spolupráce. Tyto podklady by mohly sloužit k popisu současné situace v ČR. Obsáhlých materiálů je dost, proto nyní potřebujeme stručnější a názornější materiál s informacemi v  grafickém formátu a koláčových grafech ve formátu max. 15 stran, který budeme rozšiřovat mezi veřejnost. Dr. Winkler nabídl spolupráci NÚDZ, kde právě aktualizují publikaci Psychiatrie v číslech, která byla naposledy vydána prim. Baudišem před více než 10 lety a která bude vycházet z dat ÚZIS z roku 2015. Dr. Hollý v této souvislosti uvedl, že poslední data ukazují další nárůst klientely psychiatrických ambulancí o cca 5 %.

2. Dr. Hollý informoval přítomné o své účasti společně s doc. Andersem na konferenci WHO v Terstu ("Developing the Psychiatrie Hospitals in Transition Alliance"). Kromě cestovních nákladů byla schůzka podpořena a zajištěna WHO. Schůzka byla pracovní, vznikla při ní platforma pro sdílení procesů transformace nemocnic v zemích Evropy. Účastníci měli možnost seznámit se se stavem psychiatrické péče v regionu, navštívili komunitní služby a také komunikovali s ředitelkou PN v Krakově a jejím doprovodem, což byla velmi zajímavá zkušenost.

3. Dr. Syrovátka vznesl dotaz, zda dojde k nějakým změnám v sazebníku výkonů. Simona Papežová informovala, že se aktivně bude s výstupy z užší pracovní skupiny účastnit jednání při tvorbě Seznamu zdravotních výkonů a připomíná, že vloni jsme do jednání vstoupili pozdě, ale situace se zvládla vysokým pracovním nasazením pracovní skupiny.

4. Doc. Anders obdržel dopis od ředitele PN Horní Beřkovice, kde je deklarováno, že je ohrožena psychiatrická péče v jejich zařízení, neboť dle Krajského úřadu v Ústí nad Labem nenaplňuje PN požadavky na personální zajištění podle platné vyhlášky MZ. Doc. Anders odpoví řediteli Tomečkovi a  požádá případně MZ o stanovisko k celé záležitosti, která by mohla být riziková pro všechny psychiatrické nemocnice.

5. Dr. Vaněk informoval, že pozval na dnešní zasedání výboru dr. Popova (předseda Společnosti pro návykové nemoci), aby se zástupci obou společností dohodli na společném postupu při dořešení chystané vyhlášky o vyšetřeních řidičů přistižených pod vlivem za volantem. Dr. Popov souhlasil se zredukováním vyšetření na řidiče přistižené pod vlivem drog. Nápravná opatření ale musejí lékaři prokazovat, nebo navrhuje, aby se obnovila činnost AT ambulancí, neboť za současné situace to není jinak možné zvládnout. Po dobu zákazu musí delikvent prokazovat abstinenci a jednotlivá vyšetření musí platit sám. Doplnil, že na Slovensku se vybírá 100 eur. Otázkou zůstává, co s  alkoholem, neboť obvykle pacienta vyšetří dopravní psycholog a praktik posoudí způsobilost. Ale pokud vznikají pochybnosti, tak je lékaři odesílají do psychiatrických ambulancí. Problém je, že pokud lékař vidí pacienta poprvé, nelze potvrdit, že je nebo není závislý. Dr. Popov zašle na Ministerstvo dopravy vysvětlení, na čem se PS a SNN shodly, současně zažádá MZ o  interpretaci vyhlášky o zdravotní způsobilosti.

6. Dr. Papežová navrhuje uspořádat na půdě MZ či PS schůzky s pedopsychiatry, adiktology a dalšími o jejich zapojení do reformy, neboť je stále žádoucí vtáhnout tyto odbornosti do spolupráce na reformě. Navrhuje také pozvat je na schůzi výboru nebo s nimi sjednat napřímo schůzky. Obě skupiny by se měly informovat blíže o reformě a o potřebě se na ní podílet. Měly by být informovány o připravované konferenci a o tom, že budeme od nich požadovat spolupráci na tvorbě postupů. Za adiktology potvrzuje dr. Popov delegáta Petra Nevšímala.

7. K dopisu prof. Hosáka, který se dotazuje výboru, zda mohou vyšetřovat děti psychiatři bez atestace v pedopsychiatrii, se výbor shodl na tom, že ano, ale mělo by se jednat o situaci ryze výjimečnou, omezenou např. na akutní stavy. Vyjádření zašle doc. Anders a seznámí výbor s vyjádření pedopsychiatrické sekce, která přislíbila svou odpověď zaslat v nejbližším termínu.

8. Doc. Anders informoval o setkání s uživateli, které proběhlo 14. 12. 2016, účastníci obdrželi od společnosti drobnou pozornost a bylo jim společnými silami jeho, dr. Papežové a ing. Viereckla popsáno aktuální dění na poli reformy psychiatrické péče. Většina účastníků byla s množstvím informací spokojena.

9. Doc. Anders sdělil, že pokračují práce na organizaci konference v Českých Budějovicích. Bude připraven návrh obsazení organizační skupiny a skupiny autorů pro doporučené postupy. Zároveň navrhl výboru doporučené postupy vytvořit na internetu, kam by měl přístup každý psychiatr a potřebné instituce.

10. Doc. Anders informoval výbor, že nás čeká rok voleb. Volby by měly proběhnout v téměř všech sekcích.

11. Doc. Anders sdělil, že jsou ve spolupráci s WHO plánovány aktivity k World Health Day 7/4/2017, kterýje letos věnován depresivním poruchám, a je tedy vhodné jej plně využít k informování společnosti o významu této závažné poruchy, ale i celé psychiatrie pro společnost.

12. Doc. Anders informoval, že probíhá přebírání agendy od asociačního managementu společnosti Guarant, přičemž současná výkonná sekretářka společnosti Lenka Knesplová bude zastávat veškerou dosavadní agendu spravovanou Guarantem.

13. Na návrh doc. Anderse byl na výzvu z kraje Vysočina na odborníka do výběrové komise navržen prim. Konrád.

14. Další jednání výboru proběhne 1. 2. 2017 od 12 hodin, vědecké schůzi bude předsedat MUDr. Martin Hollý, MBA.

Zapsali doc. Anders a Lenka Knesplová.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2017;113(1): 38 -39

Zpět