Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

recenze

KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA

Heretik A. sr., Heretik A. jr. et al.


2. vydanie. Nové Zámky: Psychoprof 2016; 912 stran.

Výborná monografie důkladně mapuje současný stav oboru a přináší aktuální poznatky ze světové, slovenské i české literatury ve spojení se původními výzkumnými a klinickými zkušenostmi autorů Text je oživován výstižnými kazuistickými ukázkami, přehledovými tabulkami, grafy i ilustrativními texty v rámečcích.

Česká a slovenská psychiatrie

Připravené nové vydání vychází z úspěšného prvního vydání z roku 2007 a je ve většině kapitol obohaceno o nové poznatky. Některé kapitoly jsou i podstatněji přepracovány (např. kapitola o metodologii výzkumu, neuropsychologii, psychosomatice aj.). Je připojena nová kapitola o psychofarmakoterapii. Autorský kolektiv se rozrostl z 18 na 21 odborníků. Při recenzování prvního vydání jsem měl řadu kritických připomínek, pro druhé vydání mám již jen chválu.

První kapitola podává výstižný přehled historie klinické psychologie, druhá, Psychologie jako věda a jako obor, je doplněna důležitými aktuálními informacemi o vzdělávání v klinické psychologii a o pracovním zařazení klinických psychologů. V další kapitole, o normalitě, je nově zařazena užitečná konfrontace normality s kvalitou života. Ve čtvrté kapitole jsou přehledně vyloženy teorie klinické psychologie, následující kapitola se vyrovnává s etiologií psychických poruch. Dobře se čte kapitola o vývojových aspektech. Kapitola o metodologii a etice výzkumu je důkladně přepracovaná se zřetelem k novým poznatkům. Líbí se mi jak původní, tak současná verze. Výstižné jsou kapitoly o klinické diagnostice a následující kapitola o  reakcích na stres, krizích a suicidalitě. V té je výborně začleněna názorná ilustrace sebevražedných úvah z autobiografického románu spisovatele R. Svobody.

Následují kapitoly o psychických poruchách, do kterých jsou zapracovány novinky z nedávno vyšlého amerického manuálu DSM 5. Kapitola o afektivních poruchách je výborně uvedena úryvky ze slovenského překladu knížky W. Styrona "Viditelná temnota". V kapitole o schizofrenii jsou výstižné kazuistiky Názorně jsou vylíčeny poruchy osobnosti i závislosti na tabáku, alkoholu a  drogách a poruchy příjmu potravy. Samostatné, opět dobře zpracované kapitoly se věnují vývojovým poruchám a klinické psychologii vyššího věku. Kapitola o  vyšším věku je napsána citlivě s porozuměním pro problematiku seniorů a jejich příbuzných.

Rozsáhlá část věnovaná psychosomatice má podkapitoly, v nichž psycholožky pracující v příslušných oblastech somatické medicíny uvádějí z psychologického pohledu symptomatiku, etiologii, diagnostiku i psychoterapeutické přístupy u  onemocnění kardiovaskulárních, kožních, gastrointestinálních a respiračních a  zabývají se psychosomatikou v gynekologii a porodnictví i přístupy klinické psychologie v onkologii, paliativní medicíně a thanatologii. Zvláště cenné je, že jednotlivé podkapitoly napsaly psycholožky, které mají v příslušných oborech značné praktické zkušenosti. Totéž platí o důkladně zpracované kapitole o neuropsychologii s charakteristikou jak organických mozkových poruch, tak psychologických testů, které mohou přispět k jejich diagnostice, mj. s ukázkami kreseb Reyovy figury u různých postižení.

Podkapitoly Psychologie postihnutých se zaměřují na osoby s postižením mentálním, sluchovým, zrakovým a tělesným a s narušením řeči. Opět je výborně napsali odborníci, kteří s takovými osobami pracují. Autoři upřednostňují pojem psychológia postihnutých před tradičním označováním této oblasti jako patopsychologie.

V kapitole Psychologická sexuológia je poutavý výklad, plně odpovídající současnému stavu odborných znalostí o sexualitě v normě i patologii. Je na řadě míst obohacen vhodně podanými poznatky z autorových výzkumů sexuálního chování a prožívání na Slovensku a výstižnými stručnými ukázkami z jeho vlastních klinických případů. Autor využil také aktuálních informací z jím vydávaného časopisu Sexuológia a vhodně začlenil tuto oblast do rámce klinické psychologie jako oboru. Na konci je k novému vydání připojena nová užitečná kapitola o psychofarmakoterapii, která psychology zasvěceně informuje o  lécích ovlivňujících psychiku.

První vydání Klinické psychologie bylo mimořádně významným autorským i  redaktorským dílem. Druhé vydání, vydané po devíti letech, je obohaceno novými poznatky z literatury i z vlastních zkušeností autorů, současných zkušených slovenských psychologů a psycholožek. Na Slovensku bude dále sloužit v  pregraduální i postgraduální přípravě klinických psychologů i jako vynikající kompendium oboru nejen pro psychology, ale i pro psychiatry a pracovníky pomáhajících profesí. Kniha by neměla ujít pozornosti ani českých studentů, přednášejících a psychologů v klinické praxi.

prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2017;113(1): 41 -42

Zpět