Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

úvodník / editorial

VOLBY 2016 - OPĚT V "NOVÉM KABÁTĚ"


Zase jsou tu volby do orgánů a funkcí Psychiatrické společnosti, a zdá-li se někomu, že nějak brzy, není to náhoda. Dle našich stanov se funkční období zkrátilo ze čtyř let na tři, a tak se volbami budeme zabývat častěji než dříve.

Před třemi roky byly volby v mnohém nové - volili jsme dle nového schématu funkcí (předseda, budoucí předseda…) a také byly výhradně korespondenční. Nebylo úplně lehké se v inovacích zorientovat a bohužel, nejinak tomu bude letos. I tyto volby budou probíhat v novém formátu: budou to volby "kombinované", tj. elektronické a korespondenční (konkrétně popíšu proces voleb níže).

Motivů pro tuto změnu bylo několik a stručně se dají vyjádřit několika slovy: "úspora, volební účast, modernizace".

Úspora nákladů na volby a úspora práce volební komise byly prvotními důvody. Náklady na korespondenční volby byly nemalé a náročnost jejich přípravy a  vyhodnocení velká. Ta byla také důvodem, proč někteří členové volební komise již nechtěli tuto zkušenost absolvovat podruhé.

Od elektronických voleb si výbor společnosti slibuje i zvýšení účasti členů, pro které by mělo být jednodušší odvolit několika kliknutími myší než vyplňování a odesílání papírů. Zdá se, že nedávné elektronické volby do psychoterapeutické sekce tento předpoklad potvrzují - volební účast byla 85 %. Tak vysoké procento sice ve "velkých" volbách neočekáváme, ale doufáme, že bude vyšší než 56 % z roku 2013.

Významným motivem změny je i modernizace. Ta prostupuje celý náš život (někdy nám i leze na nervy) a stejně tak prostupuje život Psychiatrické společnosti: e-mailová komunikace, webové stránky, elektronický zpravodaj, online přihlašování na konference… To vše zlepšuje kontakt, zjednodušuje a  zrychluje komunikaci a výměnu informací a dělá fungování společnosti pružnějším. Samozřejmě to vyvolává i debaty, kde jsou hranice neustálých inovací, co je ještě účelné a co nikoliv. Ve výboru PS se občas takové debaty "elektronika versus papír" konají. Naposledy, když jsme diskutovali i možnost elektronického vydávání časopisu, pokud by inzerce, která jej finančně drží nad vodou, poklesla natolik, že se stane vydávání tištěného časopisu pro společnost ekonomicky neúnosnou zátěží. Zde však strana "papír" prozatím dost výrazně vítězí.

Patřím k těm, kteří rádi zkoušejí to "nové", ale v případě elektronických voleb jsem jen opatrně optimistický. Už teď vidím, že ač budou méně náročné pro volební komisi, je nový formát náročnější organizačně, a nejsem si jist ani velkými úsporami. Snad aspoň ta volební účast… Pak by vynaložené úsilí stálo opravdu za to.

Téma "nového a starého" není jen otázkou elektroniky a papíru, ale přeneseně i  tématem letošních voleb.

Zatímco jsme před třemi roky změny spíše očekávali a nebyli jsme si jisti ani schválením připravované strategie reformy, zdá se, že by se v následujících třech letech už mohly některé změny začít uskutečňovat. A dle nedávných vyjádření ministra zdravotnictví by v tom měla hrát Psychiatrická společnost významnou roli. Ovšem s blížící se možností změn také roste napětí a  polarizace v našich řadách. Často nejde o rozdíly v odborném pohledu na nemoc a léčbu, ani o potřeby pacientů, ale o problematiku skupinových zájmů. Místo snahy o vyváženost a kompromis mohou být volby využity k zabarikádování odlišných stanovisek a prosazování partikulárních výhod například snahou o  získání majority ve výboru pro některý ze segmentů oboru. Ta polarizace trochu připomíná současnou situaci ve společnosti - i my máme své "sluníčkáře a  extremisty" a nevraživost mezi nimi. Věřím však (nebo chci věřit), že stejně jako v pohledu na jiné společenské problémy zvítězí u většiny psychiatrů racionální a vyvážený pohled na reformu i na volby do naší společnosti.

INFORMACE K PROCESU VOLEB

Harmonogram voleb:

V době, kdy toto číslo časopisu vyjde (předpokládám přelom února a března), bude pomalu končit volební kampaň, volební komise bude připravovat volební lístky a měli bychom mít už ověřenou funkčnost všech e-mailových adres členů, kteří se zúčastní elektronické formy voleb.

Korespondenční část voleb by neměla být problematická. V roce 2013 nedošly volební lístky 9 členům z celkového počtu 1080. Většinou šlo o nenahlášenou změnu poštovní adresy a některým se ještě podařilo včas lístky doručit. Letos budeme poštou posílat volební lístky jen cca 150 členům a velké komplikace zde neočekáváme.

O to složitější bude část elektronická, a to konkrétně jistota doručení přístupových hesel do volebního systému. V době rozesílání e-mailu s  přístupovými volebními údaji už budeme mít ověřenou funkčnost vašich e-mailových adres a ty, u kterých se nám funkčnost ověřit nepodaří, přeřadíme do korespondenčních voleb. I tak se ale obáváme, že (podobně jako u voleb do psychoterapeutické sekce) budou některým tyto e-maily padat do spamů, resp. nevyžádané pošty.

Volební systém není na stránkách psychiatrie.cz, nýbrž na www.e-ballot.cz, což je nezávislý zabezpečený volební systém. Do 15. března včetně by odtud měl všem elektronicky volícím členům přijít e-mail s přihlašovacími údaji z adresy info@e-ballot.cz. Pokud nepřijde, prohlížejte prosím složky spam, resp. nevyžádaná pošta, a pokud jej nenaleznete, obraťte se neprodleně na manažerku voleb Michaelu Jurčekovou - e-mail: jurcekova@guarant.cz.

Na ni nebo na mě (rektor@psyche.cz) nebo na volební komisi (volby@psychiatrie.cz) se obracejte i v případě jakýchkoliv jiných problémů, které se týkají voleb. Děkujeme předem za spolupráci.

Vážení kolegové, zvu Vás k účasti ve volbách!

prim. MUDr. Juraj Rektor
místopředseda PS ČLS JEP

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

VOLBY 2016

Seznam kandidátů pro volbu budoucího předsedy Psychiatrické společnosti na funkční období 2019-2022
Seznam kandidátů pro volbu revizní komise Psychiatrické společnosti na funkční období 2016-2019
Seznam kandidátů pro volbu do výboru Psychiatrické společnosti na funkční období 2016-2019
Důležitá doplňující informace!

Ve funkčním období 2016-2019 ve výboru v nových funkcích zůstávají:

Výbor bude ve volbách doplněn o budoucího předsedu a 8 členů výboru.

Zároveň bude zvolena nová tříčlenná revizní komise.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2016;112(1): 5 -7

Zpět