Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 2. prosince 2015


1. Dr. Možný informoval Výbor PS, že ředitel ČPZP na dotaz ohledně důvodů trestního oznámení na PL Šternberk odpověděl, že vzhledem k probíhajícímu policejnímu vyšetřování nesmí poskytovat žádné informace. Výbor PS se rozhodl, že požádá ředitele ČPZP, aby jej informoval, jakmile bude policejní vyšetřování ukončeno.

2. Dr. Hollý informoval Výbor PS, že Pracovní skupina pro ochranná léčení (OL) Ministerstva spravedlnosti ČR navrhla zvýšit úhrady ambulantním psychiatrům, kteří provádějí ambulantní OL, a chce nechat vyčíslit náklady na úpravu uzavřených psychiatrických oddělení v psychiatrických nemocnicích, na kterých jsou vykonávány OL.

3. Výbor PS diskutoval Kulatý stůl k implementaci reformy psychiatrické péče (SRPP), který se uskutečnil 23. 11. 2015 v Praze za účasti představitelů WHO, odborníků z Velké Británie, zástupců MZ, výboru PS, NÚDZ, Asociace zdravotních pojišťoven, poskytovatelů komunitní péče, pacientských organizací a dalších. Vyjádřil zklamání, že se jednání nezúčastnil představitel MPSV a že schválená podoba reformy nemá dostatečnou podporu ze strany zdravotních pojišťoven a  kritizují ji i poskytovatelé komunitní péče a zástupci pacientských organizací. Podle výboru PS chybí na MZ koordinátor celého procesu realizace SRPP, který by měl dostatečné pravomoce a zároveň podporu ze strany všech poskytovatelů a konzumentů péče o duševně nemocné. Výbor PS pověřil předsedu dr. Hollého, aby na MZ dále prosazoval větší aktivitu při uskutečňování SRPP, častější svolávání jednotlivých pracovních skupin a také svolání jednání široké skupiny všech účastníků SRPP.

4. Dr. Herman informoval Výbor PS o jednání skupiny Zdraví 2020 na MZ, kde byly předloženy akční plány na zlepšení zdraví obyvatelstva. Reforma psychiatrické péče je mezi třemi projekty, které se mají realizovat přednostně.

5. Dr. Hollý informoval Výbor PS o jednání s náměstkem VZP dr. Vernerem ohledně příspěvků na preventivní programy v oblasti psychických poruch. Výbor podpořil návrh, aby VZP poskytovala příspěvek na testy na drogy, příspěvek na nácviky relaxace a příspěvek na fototerapeutické lampy pro pacienty. Výbor PS pověřil prof. Praška, aby napsal zdůvodnění tohoto návrhu a poslal je na VZP.

6. Dr. Rektor informoval Výbor PS o volbách do výboru Psychoterapeutické sekce PS, které právě probíhají elektronickou formou a jejichž výsledky budou známy do 20. 1. 2015. Upozornil na náročnost ověřování funkčnosti elektronických adres všech 68 členů sekce a vyslovil obavu, jak náročné bude tímto způsobem zvládnout volby do výboru PS, která má více než 1000 členů.

7. Dr. Hollý připomněl, že byly vyhlášeny volby členů výboru PS a budoucího předsedy PS. Kandidáti se musejí přihlásit do konce roku 2015, pak už nebude kandidatura akceptována.

8. Výbor PS přijal informaci psychofarmakologické sekce PS, že doc. Vinař odstupuje z funkce předsedy této sekce a že sekce není schopna zajistit více než dva odborné programy ročně. Předseda psychosomatické sekce dr. Chvála oznámil výboru PS, že tato sekce není vzhledem k nedostatku aktivních členů schopna zajistit program na říjen 2016. Pověřil prof. Papežovou, aby tuto záležitost s dr. Chválou projednala a pokusila se program psychosomatické sekce zajistit.

9. Prof. Raboch informoval Výbor PS, že předsednictvo ČLS JEP schválilo podmíněně přijetí Psychosomatické společnosti za člena ČLS JEP. Toto rozhodnutí musí schválit Valné shromáždění ČLS, které se bude konat v roce 2018.

10. Doc. Anders informoval Výbor PS o přípravách Sjezdu PS ve Špindlerově Mlýně v červnu 2016. Výbor schválil partnerství WHO Praha a schválil návrh, aby jako pozvaní řečníci byli osloveni Prof. E Benedetti z Itálie, odborník na cirkadiánní rytmy a chronobiologii, a Mgr. Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky na 3. LF UK Praha.

11. Dr. Hollý informoval Výbor PS o jednání s Guarantem ohledně smlouvy o  zajištění organizace konference IACAPAP (dětská a dorostová psychiatrie), která se bude konat v Praze v srpnu 2018. Návrh smlouvy pošle členům Výboru PS k  připomínkám. Výbor PS se shodl, že smlouvu by měl za PS podepsat až nový předseda PS doc. Anders v létě 2016.

12. Výbor PS schválil návrh dr. Vaňka na změnu znění Vyhlášky o způsobilosti k  výkonu zdravotnického povolání v tom smyslu, aby samotné stanovení diagnózy ve vyhlášce uvedených psychických poruch nebylo obligatorním důvodem ke ztrátě způsobilosti a aby tato způsobilost byla posuzována s ohledem na aktuální psychický stav a míru narušení funkčních schopností postiženého jedince. Dr. Hollý pošle schválený návrh JUDr. Policarovi na MZ a projedná jej s ním na osobní schůzce.

13. Výbor PS diskutoval otázku vytvoření Standardu akutního psychiatrického oddělení psychiatrické nemocnice (PN), protože ačkoliv mají PN nasmlouváno se zdravotními pojišťovnami poskytování pouze následné péče, ve skutečnosti zajišťují i akutní péči, vzhledem k nedostatečné kapacitě psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic.

14. Dr. Albrecht ze Sekce mladých psychiatrů informoval Výbor PS o problémech s atestací vzhledem k tomu, že některá psychiatrická pracoviště neměla po přechodnou dobu uznanou za strany MZ akreditaci na vzdělávání. Přitom informace o akreditovaných pracovištích na stránkách MZ jsou nepřehledné a  některá pracoviště, např. dětské psychiatrie, si nemohla akreditaci prodloužit, protože vinou MZ nepracovala příslušná akreditační komise. Výbor PS se shodl, že bude na MZ prosazovat, aby byly podmínky předatestační přípravy zjednodušeny a aby byly informace o akreditovaných pracovištích aktualizovány.

15. Výbor PS schválil zvýšení členského poplatku PS na rok 2016 na 500 Kč ročně a pověřil sekretářku paní Knesplovou, aby ověřila, zda oddělení evidence ČLS JEP informaci o navýšení členského poplatku PS obdrželo.

16. Výbor PS diskutoval, zda by měla PS monitorovat stigmatizující zprávy o  duševně nemocných a o oboru v médiích a reagovat na ně. Zvažováno bylo i  předplacení elektronického monitorování stigmatizujících zpráv v médiích. Proběhla živá diskuse, která zatím nebyla uzavřena a bude pokračovat.

17. Dr. Tuček informoval Výbor PS o dvoudenním jednání skupiny DRG restart, která se dohodla, že v roce 2016 bude systém úhrad podle systému DRG beze změny. Od roku 2017 se začnou sbírat nová data ze 41 zdravotnických zařízení (mezi nimiž nebudou psychiatrické nemocnice, kde se systém DRG nepoužívá) a od roku 2019 by snad mohly vzniknout nové standardy DRG. Při současné podobě DRG jsou všechna psychiatrická oddělení ve všeobecných nemocnicích ztrátová.

18. Výbor PS pověřil dr. Vaňka, aby poslal dotaz na ÚOOÚ, zda je psychiatr povinen vyhovět pacientovi, který si nepřeje, aby byl o jeho léčbě u  psychiatra informován jeho praktický lékař.

19. Novými členy PS ČLS JEP se stali MUDr. Mindžák, MUDr. Knytl, MUDr. Besta, MUDr. Košubová, MUDr. Rábová, MUDr. Hejsková a MUDr. Ocisková, PK Olomouc. O  zrušení členství požádali MUDr. Kaštovský a PhDr. Holešovský. Členství v PS výbor neschválil Mgr. Matonohové.

20. Předsedajícím příští schůze Purkyňovy společnosti v únoru 2016 bude prof. Čéšková.

Zapsali MUDr. Možný a paní Knesplová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2016;112(1): 49 -50

Zpět