Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 4, říjen/2019

obsah

contents

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP